اعضای هیئت مدیره انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

دکترعباس كریمی

سمت : رئیس هیئت مدیره

دکتر اصغر عربیان

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر احمد محمدی

سمت : عضو هیات مدیره و خزانه دار

دکتر حسن محسني

سمت : عضو هیئت مدیره

دکتر بهرام تقی پور

سمت : عضو هیئت مدیره

دکتر صمد زاهدپاشا

سمت : عضو علی البدل

دکتر علی مهاجری

سمت : عضو علی البدل

دکتر فرزانه سریر

سمت : بازرس اصلی

محمد هادی شریفی

سمت : بازرس علی البدل

لطفا منتظر بمانید ...