شرایط عضویت در انجمن آیین دادرسی ایران

الف) شرایط عضویت درانجمن:

براساس قوانین و آیین نامه های مربوط به انجمن های علمی و ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مطابق اساسنامه انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، اشخاص ذیل می توانند بعنوان عضو این انجمن پذیرفته شوند:

 • اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های سطح کشور.
 • شاغلین و بازنشتگان قوای سه گانه کشور اعم از:
  •       1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  •       2- قضات قوه قضاییه و حقوقدان ها و مدیران دفاتر قضایی سطح کشور.
  •       3- مدیران حقوقی ستادی و اجرایی دستگاههای سراسر کشور.
  •       4- مشاوران حقوقی و کارشناسان واحدهای حقوقی سطح کشور.
  •       5-و سایر حقوق دان ها و فارغ التحصیلان حقوق شاغل و بازنشسته قوای سه گانه و دستگاههای عمومی و حاکمیتی سطح کشور.
 • وکلای دادگستری سطح کشور.
 • سردفتران و دفترداران سطح کشور.
 • کلیه دانشجویان مقاطع مختلف و فارغ التحصیلان رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی.
 • کلیه سازمانها، ارگان ها، شرکت ها و موسسات حقوقی سطح کشور.

ب) انواع عضویت در انجمن آیین دادرسی ایران:

 1. عضويت پيوسته
 2. عضويت وابسته
 3. عضويت دانشجويي
 4. عضويت افتخاري
 5. عضویت اشخاص حقوقي

 

شرایط عضویت در انجمن آیین دادرسی ایران:

عضویت پیوسته

اشخاصی كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در یکی از گرایش های رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشند. مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

عضويت وابسته

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند در یکی از گرایش های رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشند، مي‌توانند به‌عضويت وابسته درآيند.

عضويت دانشجويي

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی به تحصيل اشتغال دارند

عضويت افتخاري

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي رشته‌هاي حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن آیین دادرسی ایران كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

اعضاي مؤسساتي (حقوقي):

کلیه سازمانها، ارگان ها، شرکت ها و موسساتی كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن آیین دادرسی ایران درآيند.

تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بخش عضویت وابسته مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن آیین دادرسی ایران درآيند

تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن آیین دادرسی ایران محسوب مي‌شوند.


لینک عضویت
لطفا منتظر بمانید ...