اهداف کمیسیون انتشارات
به منظور تکثير و توزيع انديشه هاي علمي انجمن آيين دادرسي مدني که در اين شيوه نامه انجمن ناميده مي شود و تبديل دانش و نگرشهاي علمي به اسناد مکتوب علمي متعلق به انجمن ،شيوه نامه نشر آثار انجمن به شرح مواد آتي تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي گردد. 
ماده يک: کميسيون انتشارات انجمن 
   کميته انتشارات، با تصويب انجمن ايجاد و مطابق ساز و کاري که در اين شيوه نامه تعيين مي شود، فعاليت خواهد نمود. 
ماده دو: انتخاب رئيس و اعضاي کميسيون انتشارات 
   رئيس کميسيون انتشارات توسط هيأت مديره انجمن انتخاب مي شود. رئيس کميسيون، اعضاي آن را ظرف دو هفته از تاريخ تصويب اين شيوه نامه بطور مکتوب از طريق اعلام به دبير انجمن معرفي مي نمايد. 
ماده سه: تعداد و  شرايط اعضاي کميسيون انتشارات 
   تعداد اعضاي کميسيون انتشارات حداقل سه و حداکثر پنج نفر است. رئيس کميسيون اشخاصي را به عنوان عضو پيشنهاد مي کند که عضو انجمن بوده و در زمينه توليد و نشر آثار علمي سابقه فعاليت داشته و آماده خدمت افتخاري در کميته باشند. 
ماده چهار: انتخاب دبير اجرايي کميسيون 
    براي پيگيري و اجراي وظايف کميسيون انتشارات، کميسيون مي تواند يک نفر دبير انتخاب کند. دبير اجرايي کميسيون مي تواند غير از عضو انجمن باشد. دبير کميسيون زير نظر رئيس کميسيون انتشارات انجام وظيفه خواهد نمود. 
ماده پنج: وظايف کميسيون انتشارات 
کميسيون انتشارات انجمن داراي وظايف زير است: 
  1. تبديل آثار شفاهي از قبيل: سخنراني هاي علمي، آموزش هاي علمي- مهارتي، مذاکرات جلسات به اسناد علمي مکتوب.  
  2. تبديل اسناد علمي مکتوب به محتواي استاندارد قابل نشر اعم از کاغذي و الکترونيکي.
  3. انتشار آثار علمي و محصولات مکتوب ساير کميسيون ها در حدود سياست هاي مصوب انجمن.
  4. توزيع و عرضه توليدات علمي انجمن به بازار نشر
  5. اخذ پروانه نشر به نام انجمن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  6. انعقاد قرارداد چاپ و نشر با چاپخانه و عوامل مجاز پخش با شرايط مصوب کميسيون و انتشارات با رعايت اساسنامه.
  7. نظارت بر مراحل چاپ و نشر آثار.
  8. ساير وظايفي که هيات مديره انجمن مقرر مي نمايد.
ماده شش: تامين مالي کميسيون انتشارات 
    کميسيون برنامه ريزي و بودجه انجمن هزينه فعاليت هاي کميسيون انتشارات انجمن را در حد بودجه مصوب تأمين خواهد نمود. 
ماده هفت: تأمين محل نگهداري آثار علمي  
    تأمين محل نگهداري آثار مکتوب پس از چاپ و انتشار با پيشنهاد رئيس کميسيون انتشارات به عهده کميسيون برنامه ريزي و بودجه خواهد بود.
 ماده هشت: درآمد حاصل از نشر 
   درآمد حاصل از نشر و فروش محصولات علمي به حساب انجمن واريز و مراتب به کميسيون برنامه ريزي و بودجه اعلام خواهد شد. 
ماده نه: جايگزيني عضو کميسيون 
    رئيس کميسيون انتشارات مجاز است براي آن دسته از اعضاي کميسيون که سه نوبت متوالي در جلسات شرکت نمي کنند يا موفق به انجام وظايف ارجاعي نمي شوند، عضو جايگزين معرفي کند. 
ماده ده: ارسال مصوبات کميسيون 
    کميسيون انتشارات در هر ماه حداقل يک جلسه براي هماهنگي انجام وظايف برگزار و نسخه اي از صورتجلسه را براي دبير اجرايي انجمن ارسال خواهد نمود. 
ماده يازده: اعلام استعفا 
    استعفاي رئيس کميسيون انتشارات به رئيس انجمن و استعفاي اعضاي کميسيون به رئيس کميسيون اعلام خواهد شد و استعفا با اکثريت آراء هيأت مديره يا کميسيون حسب مورد، مورد پذيرش قرار مي گيرد.
ماده دوازده:  
     اين شيوه نامه با يک مقدمه و دوازده ماده در جلسه مورخ  18/2/1397 هيأت مديره  انجمن به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراست. 

کمیسیون انتشارات
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 
لطفا منتظر بمانید ...