هیئت موسس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

اسامی هیئت موسس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

1- آقای دکتر مجید پور استاد

2- آقای دکتر امیر حسین آبادی

3- آقای دکتر عباس زراعت

4- آقای دکتر امیر حسین عابدیان

5- آقای دکتر یداله علیزاده

6- آقای دکتر مجید غمامی

7- آقای دکتر عباس کریمی

8- آقای دکتر جلیل مالکی

9- آقای دکتر حسن محسنی

10- آقای دکتر علی مهاجری

لطفا منتظر بمانید ...