اهداف کمیسیون برنامه و بودجه
 1. تدوين آيين نامه مالي -  معاملاتي، راهبردها و ساير مقررات مورد نياز و پيشنهاد آن جهت تصويب به هيأت مديره
 2. تدوين و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه انجمن
 3. بررسي ومطالعه به منظور كسب اطمينان از عملكرد مطلوب اركان انجمن در زمينه بهره برداري از دارايي هاي موجود
 4. تأمين اعتبار  هزينه هاي انجمن در چارچوب بودجه هاي ساليانه و آيين نامه مالي- معاملاتي
 5. تدوين برنامه فعاليت هاي اقتصادي انجمن و پيشنهاد آن جهت تصويب به هيأت مديره
 6. انجام امور مالي انجمن(دريافت ها ، پرداخت ها و حسابداري)
 7. نظارت بر به روز كردن آمار و اطلاعات و گزارش فصلي
 8. نظارت بر محاسبه استهلاك و تعيين ارزش دفتري دارايي ها و اموال
 9. همكاري در تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي مورد نياز و تخصصي
 10. تهيه ترازنامه مالي ساليانه انجمن
 11. تهيه پيش نويس اسناد، قراردادها و مكاتبات مربوط و امضاي آن و ارسال آن جهت امضاي رييس يا نايب رييس انجمن
 12. انجام ساير امور درخواستي در محدوده وظايف كميسيون از طرف هيأت مديره
کمیسیون برنامه و بودجه
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
لطفا منتظر بمانید ...