اهداف کمیسیون پژوهش و تدوین قوانین
- انجام پژوهش هاي بنيادي به منظور تقويت مباني دادرسي عادلانه و مؤثر
- انجام پژوهش هاي كاربردي به منظور پيشنهاد ساز وكارهاي مناسب در رسيدگي هاي قضايي، شبه قضايي و داوري
- انجام پژوهش هاي ميداني به منظور ارزيابي كاركرد نهادها، فرآيندها و عملكردهاي قضايي.
- انجام سفارش هاي پژوهشي در زمينه حقوق دادرسي قضايي و اداري كه با تصويب هيأت مديره و يا با ارجاع رئيس انجمن به كميسيون محول مي شود.
- انجام پژوهش هاي مشترك با هر نهاد عمومي يا خصوصي با تصويب هيأت مديره انجمن
- انجام پژوهش هاي بين رشته اي به طور مستقل يا با همكاري ساير انجمن هاي علمي كه در صورت اخير مستلزم مصوبه هيأت مديره است.
بررسی و تصویب متون قانونی پیشنهادی کمیته قوانین و ارسال آنها به امضاء رئیس انجمن به مراجع تصمیم ساز کشور.

ساختار كميسيون پژوهشي:
كميسيون داراي چهار كميته به شرح زير است:
- كميته پژوهش هاي بنيادي
- كميته پژوهش هاي كاربردي
- كميته پژوهش هاي ميداني
- كميته تدوين قوانين
- در هر کمیته متناسب با نیاز روز و پژوهش های مورد نیاز گروههای پژوهش با تصویب کمیسیون پژوهش تشکیل می شود.
لذا در این مرحله:
ذیل کمیته پژوهش های بنیادی، کار گروه پژوهش، دیوان عالی کشور، احیاء دادرسی عادی و خسارات دادرسی
و ذیل کمیته پژوهش های کاربردی، اصلاح شیوه رسیدگی به طلاق توافقی ایجاد خواهد شد.

کمیسیون پژوهش و تدوین قوانین

انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 
لطفا منتظر بمانید ...